Fundacja Art ConnectionsFundacja Art Connections

Fundacja

Statut Fundacji Art Connections

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Art Connections, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Dariusza i Piotra Drozdowskich, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jolantę Monikę Niedzielę w dniu 30.03.2022 r. nr rep. 1127/2022.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest Bydgoszcz.
 3. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.

 

§ 3

 1. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do spółek, spółdzielni i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszenia.
 3. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania jej celów zgodnie z obowiązującym przepisami.
 5. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

 

§ 5

 1. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.
 2. Fundacja może używać godła, logotypu i odznak według wzoru ustalonego przez Zarząd Fundacji.

 

 

 

Rozdział II

Misja oraz cele statutowe Fundacji

 

§ 6

 1. Misją fundacji Art Connections jest realizacja wydarzeń z zakresu kultury, sztuki oraz aktywności społecznej ogniskujących się na jej uczestnikach, którzy poprzez działania fundacji czują się jednocześnie kreatorami realizowanych przez fundację wydarzeń. Innowacyjnością w tej działalności jest formuła kreacji wydarzeń, gdzie ważnym elementem jest przenikanie się różnych sfer artystycznych i społecznych w połączeniu nowych idei oraz technologii. Ważnym ogniwem funkcjonowania fundacji jest działalność na rzecz osób, które wskutek różnego rodzaju uwarunkowań mogą czuć się wykluczone społecznie, i wspólna realizacja celów statutowych poprzez przede wszystkim stworzenie siatki kulturalno-społecznych powiązań, która wzbogaca duchowo i intelektualnie wszystkich jej uczestników.
 2. Sposobem realizacji misji Fundacji jest realizowanie i finansowanie następujących rodzajów przedsięwzięć i wydarzeń w kraju i za granicą:
  1. prowadzenie, upowszechnianie oraz promocja działalności kulturalnej, artystycznej, eventowej, edukacyjnej, naukowej, społecznej i sportowej;
  2. wspieranie i promocja aktywności obywatelskiej na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;
  3. udostępnianie wydarzeń kulturalnych osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie;
  4. propagowanie i inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wzrost świadomości dziedzictwa kulturowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i na świecie;
  5. promowanie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej w społeczeństwie, w tym również promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  6. działania eventowe wspomagające rozwój innowacyjności, w tym rozpowszechnianie i wdrażanie nowych idei i rozwiązań technologicznych;
  7. prowadzenie działalności na rzecz pogłębiania integracji europejskiej;
  8. wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym inicjatyw interdyscyplinarnych służących powstawaniu sztuki, kultury i nauki, jak i oddolnych inicjatyw społecznych oraz organizowanie programów wspierających inicjatywy lokalne, regionalne i międzynarodowe w zakresie celów Fundacji;
  9. promocja i popularyzacja nowych idei i zjawisk w kulturze, nauce i innych dziedzinach życia społecznego wraz ze wsparciem konkretnych projektów artystycznych i społecznych;
  10. organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych imprez kulturalnych, wszelkich kierunków artystycznych, edukacyjnych, społecznych w szczególności: wydarzeń interdyscyplinarnych, spektakli teatralnych, koncertów, warsztatów artystycznych, projektów edukacyjnych, wernisaży, wystaw, konkursów i festiwali w różnych dziedzinach sztuki, oraz udział w imprezach promujących Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie oraz cały region Pomorza i Kujaw;
  11. działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wyrównywanie szans osób wykluczonych w dostępie do materialnych dóbr kultury, dostępie do sztuki i wszelkich przejawów artystycznej oraz społecznej myśli twórczej, w tym przekazywanie osobom fizycznym środków finansowych oraz rzeczowych m.in. nagród i stypendiów;
  12. działania w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym przekazywanie pomocy materialnej, finansowej (zapomogi, renty, stypendia itp.);
  13. współpraca z polskimi i zagranicznymi władzami i organizacjami lokalnymi i rządowymi oraz z organizacjami pozarządowymi; inicjowanie i prowadzenie sieci współpracy oraz wsparcia personalnego i projektowego o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie objętym działalnością statutową;
  14. uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących realizację celów zbieżnych z celami Fundacji;
  15. organizacja imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym aktywizujących społeczność lokalną;
  16. organizacja imprez o charakterze inspiracyjnym i pobudzającym do kreatywności;
  17. działalność wydawnicza w zakresie realizacji wskazanych wyżej celów statutowych Fundacji.

 

§ 7

 1. Celami Fundacji są:
  1. wspieranie, promocja i upowszechnianie wydarzeń z zakresu kultury, sztuki oraz aktywności społecznej ogniskujących się na jej uczestnikach, którzy poprzez działania Fundacji czują się jednocześnie kreatorami realizowanych przez Fundację wydarzeń,
  2. upowszechnianie oraz promocja działalności kulturalnej, artystycznej, eventowej, edukacyjnej, naukowej, społecznej i sportowej;
  3. wspieranie i promocja aktywności obywatelskiej na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;
  4. wspieranie i promocja wydarzeń kulturalnych dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie;
  5. propagowanie i inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wzrost świadomości dziedzictwa kulturowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i na świecie;
  6. promowanie tradycji narodowych oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej w społeczeństwie, w tym również promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  7. wspieranie i promocja eventów wspomagających rozwój innowacyjności oraz wdrażania nowych idei i rozwiązań technologicznych;
  8. wspieranie i promocja działań na rzecz pogłębiania integracji europejskiej;
  9. wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym inicjatyw interdyscyplinarnych służących powstawaniu sztuki, kultury i nauki, jak i oddolnych inicjatyw społecznych oraz programów wspierających inicjatywy lokalne, regionalne i międzynarodowe w zakresie celów Fundacji;
  10. promocja i popularyzacja nowych idei i zjawisk w kulturze, nauce i innych dziedzinach życia społecznego;
  11. wspieranie i promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wyrównywanie szans osób wykluczonych w dostępie do materialnych dóbr kultury, dostępie do sztuki i wszelkich przejawów artystycznej oraz społecznej myśli twórczej;
  12. wspieranie i promocja działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  13. wspieranie i promocja współpracy z polskimi i zagranicznymi władzami i organizacjami lokalnymi i rządowymi oraz z organizacjami pozarządowymi, sieci współpracy oraz wsparcia personalnego i projektowego o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie objętym działalnością statutową;
  14. promocja wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bydgoszczy oraz całego regionu Pomorza i Kujaw.

 

§ 8

 1. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przedmiotem działalności gospodarczej może być (kody według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):
  1. 90.0 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
  2. 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  3. 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  4. 59.1 – Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  5. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  6. 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  7. 58.11.Z – Wydawanie książek,
  8. 58.13.Z – Wydawanie gazet,
  9. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  10. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
  11. 74.20.Z – Działalność fotograficzna,
  12. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  13. 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  14. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
  15. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
  16. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  17. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 2. Wszelkie dochody osiągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczone mogą być jedynie na cele statutowe Fundacji oraz wynagrodzenia jej pracowników.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyodrębnioną formalnie oraz księgowo.

 


Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 9

 1. Na majątek Fundacji składa się fundusz założycielski w kwocie 3000,00 złotych (trzy tysiące złotych) przyznanej przez Fundatorów w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 2000,00 złotych (dwa tysiące złotych) na prowadzenie działalności statutowej oraz 1000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą.

 

§ 10

 1. Przychody Fundacji pochodzą:
  1. z darowizn, spadków, zapisów,
  2. z dalszych wpłat od Fundatorów, w tym tytułem pożyczek;
  3. z dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
  4. z subwencji, dotacji i grantów pochodzących w szczególności z krajowych i zagranicznych programów pomocowych i projektów wspierających,
  5. z różnych form pozyskiwania środków finansowych i innych w tym ze zbiórek i imprez publicznych,
  6. z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych należących do Fundacji,
  7. z działalności gospodarczej Fundacji,
  8. z lokat bankowych i papierów wartościowych.
 2. Przychody pochodzące z subwencji, darowizn, zapisów i spadków mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile darczyńcy albo spadkodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 11

 1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrachunkowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 r.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe (w przeciwnym razie Zarząd jest obowiązany do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku).

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 12

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji,
 2. Rada Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§ 13

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, jest organem realizującym misję statutową, zarządzającym majątkiem i reprezentującym Fundację.
 2. Zarząd składa się z 2 do 5 członków.
 3. Członków Zarządu powołują w formie pisemnej pod rygorem nieważności Fundatorzy, wskazując, któremu z członków Zarządu powierzają stanowisko prezesa i wiceprezesa Zarządu. Możliwe jest łączenie funkcji Fundatora i członka Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony (Zarząd bezkadencyjny) i mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatorów.
 5. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje wskutek śmierci, rezygnacji, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, odwołania członka Zarządu albo powołania go do Rady Fundacji.
 6. Oświadczenie o rezygnacji członek Zarządu składa na piśmie któremukolwiek z Fundatorów.
 7. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu. W przypadku ustania członkostwa prezesa Zarządu, do czasu powołania nowego prezesa jego obowiązki pełni wiceprezes Zarządu.

 

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. zarządzanie działalnością operacyjną Fundacji,
  2. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji oraz planów finansowych,
  3. kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
  4. opracowywanie i składanie właściwemu ministrowi corocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz podawanie ich do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  5. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
  6. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  7. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
  8. określanie zasad prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami prawa,
  9. przyjmowanie w imieniu Fundacji subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
  10. tworzenie struktur organizacyjnych Fundacji,
  11. uchwalanie regulaminów, w tym regulaminu Zarządu i regulaminu Rady Fundacji,
  12. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
  13. ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania personelu Fundacji i zwrotu wydatków poniesionych przez wolontariuszy,
  14. zatrudnianie pracowników,
  15. sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych Fundacji,
  16. dokonywanie, po zasięgnięciu opinii Rady, zmian w statucie Fundacji,
  17. ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
  18. podejmowanie, po zasięgnięciu opinii Rady, decyzji o połączeniu z inną fundacją,
  19. podejmowanie, po zasięgnięciu opinii Rady, decyzji o likwidacji Fundacji,
  20. wyznaczanie likwidatora Fundacji,
  21. wskazywanie, po zasięgnięciu opinii Rady, podmiotu mającego przejąć środki majątkowe pozostające po likwidacji Fundacji.
 3. Zarząd może powoływać prokurentów lub pełnomocników.
 4. Członkowie Zarządu mogą pobierać za pełnioną przez siebie funkcję wynagrodzenie lub inne świadczenia związane z pełnieniem tych funkcji. Wysokość wynagrodzenia lub innych świadczeń określana jest w drodze uchwały Zarządu po zaopiniowaniu przez Radę Fundacji.
 5. Przed złożeniem rocznego sprawozdania z działalności Fundacji właściwemu ministrowi Zarząd obowiązany jest przekazać sprawozdanie Radzie Fundacji do zaopiniowania.

 

§ 15

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
 2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Fundacji wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Każdy członek Zarządu ma prawo złożyć wniosek o podjęcie uchwały, także w sprawach, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ust. 2.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną lub powiadamiając o nim drogą telefoniczną na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 7. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Fundatorzy lub zaproszeni członkowie Rady Fundacji, lub inne zaproszone osoby.
 8. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
 9. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby wyrządzić Fundacji poważną szkodę.

 

 

Sposób reprezentacji

§ 16

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.
 2. W następujących sprawach oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą składać jednoosobowo prezes lub wiceprezes Zarządu:
  1. sprawy związane z zatrudnianiem personelu Fundacji,
  2. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości nieprzekraczającej 20.000,00 (dwudziestu tysięcy) złotych; w przypadku świadczeń okresowych lub powtarzających się bierze się pod uwagę sumę rocznych świadczeń wynikających z umowy.
 3. Postanowienie ust. 2 powyżej nie ma zastosowania w przypadkach rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, jeżeli ryczałt lub maksymalna kwota świadczenia nie jest określona. W takich przypadkach wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa, zgodnie z ust. 1 powyżej.
 4. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism skierowanych do Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.
 5. W umowach i sporach między Fundacją a członkami Zarządu Fundację reprezentuje członek Rady Fundacji wskazany w uchwale tej Rady.

 

 

Rada Fundacji

§ 17

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, opiniującym i doradczym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków powołanych przez Fundatorów w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3-letnią kadencję. Członek Rady Fundacji może być powoływany na kolejne kadencje.
 3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku upływu kadencji, rezygnacji, odwołania, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, śmierci, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także w przypadku, o którym mowa w ust. 6 poniżej.
 4. Członek Rady Fundacji może być w każdym czasie odwołany przez Fundatorów.
 5. Oświadczenie o rezygnacji członek Rady składa na piśmie któremukolwiek z Fundatorów.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. W razie powołania członka Rady Fundacji do Zarządu lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ustaje.
 7. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.
 8. Funkcje członków Rady Fundacji sprawowane są społecznie, bez wynagrodzenia. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji może przyznać zwrot udokumentowanych wydatków, jeżeli zostały one poniesione w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Fundacji.

 

§ 18

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. składanie Zarządowi propozycji projektów działań Fundacji,
  2. opiniowanie na wniosek Zarządu projektów działań Fundacji,
  3. opiniowanie i doradzanie w sprawach związanych z oceną artystyczną projektowanych działań,
  4. opiniowanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
  5. kontrolowanie działalności Zarządu pod względem zgodności z ustawą o fundacjach i Statutem,
  6. opiniowanie zmian w Statucie Fundacji,
  7. opiniowanie decyzji Zarządu o połączeniu z inną fundacją, o likwidacji Fundacji oraz o wyborze podmiotu, który przejmie środki majątkowe Fundacji pozostające po jej likwidacji,
  8. wskazywanie członka Rady Fundacji do reprezentowania Fundacji w umowach i sporach z członkiem Zarządu,
  9. opiniowanie uchwał Zarządu dotyczących wysokości wynagrodzenia członków Zarządu lub innych świadczeń przysługujących członkom Zarządu.

 

§ 19

 1. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniu co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora zgłoszony na piśmie. Przewodniczący Rady powiadamia członków Rady o posiedzeniu pocztą elektroniczną lub telefonicznie, co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków Rady.
 4. Uchwała Rady Fundacji jest protokołowana i podpisywana przez wszystkich członków Rady, którzy brali udział w głosowaniu, ze wskazaniem, czy głosowali za jej przyjęciem czy przeciwko.
 5. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 6. W posiedzeniu Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, Fundatorzy oraz inne zaproszone osoby.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 20

 1. Zmian niniejszego Statutu, w tym także celu działalności Fundacji, dokonuje w drodze uchwały Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

 

§ 21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się podmiotowi wskazanemu przez Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady, z uwzględnieniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach.

 

§ 22

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundacja Art Connections
zaprasza do współpracy

Jeśli masz pomysł na niecodzienne wydarzenie, ale czujesz, że nie masz odpowiednich zasobów i nie do końca wiesz jak się za to zabrać – jesteśmy dla Ciebie! Razem z Tobą wykreujemy i zrealizujemy Twój unikalny event.

Używamy ciasteczek. Więcej

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności