Fundacja Art ConnectionsFundacja Art Connections

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników Strony Fundacji Art Connections z siedzibą w Bydgoszczy oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Fundacja przekazuje Użytkownikom niniejszą Politykę prywatności, w której informuje o sposobie w jaki Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i zabezpieczane oraz w jaki sposób Fundacja zarządza Plikami cookies.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Fundacji Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki prywatności.
 3. Fundacja przetwarza Dane osobowe oraz zarządza Plikami cookies w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO, oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.

 

II. Definicje

 • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Fundacja – Fundacja Art Connections z siedzibą w Bydgoszczy, 85-005, ul. Gdańska 5, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000966422, NIP 9671456306;
 • Pliki cookies – małe pliki tekstowe zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, tablet, telefon itp.) w czasie korzystania ze Strony Fundacji, pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które Fundacja może wykorzystać w różnych celach. Szczegółowe informacje o Plikach cookies zawarte są w rozdziale XI Polityki prywatności;
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Strona – strona internetowa Fundacji wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami, działająca pod adresem: www.artconnections.pl;
 • Użytkownik – osoba fizyczna której Dane osobowe oraz dane związane z funkcjonowaniem Plików cookies przetwarza Fundacja w związku z korzystaniem ze Strony.

 

III. Gromadzenie i przetwarzanie Danych osobowych przez Fundację

 1. Administratorem Danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony jest Fundacja Art Connections z siedzibą w Bydgoszczy, 85-005, ul. Gdańska 5, nr KRS 0000966422.
 2. W wyniku korzystania ze Strony, Fundacja może przetwarzać następujące Dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, adres IP.

 

IV. Cele i podstawy prawne przetwarzana Danych osobowych

Fundacja przetwarza Dane osobowe Użytkowników Strony w następujących celach:

 1. korespondencja – Fundacja przetwarza Dane osobowe Użytkownika w związku z korespondencją zainicjowaną przez Użytkownika, w szczególności przy wykorzystaniu Danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika na prowadzenie korespondencji z Fundacją);
 2. rekrutacja wolontariuszy – Fundacja przeprowadza proces rekrutacji wolontariuszy w celu nawiązania współpracy w realizacji działalności statutowej Fundacji. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a i b) RODO (zgoda Użytkownika na wzięcie udziału w procesie rekrutacji i podjęcie działań, na żądanie Użytkownika, przed nawiązaniem współpracy dotyczącej wolontariatu);
 3. współpraca z wolontariuszami – Fundacja współpracuje z wolontariuszami w realizacji działalności statutowej Fundacji. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (porozumienie w celu nawiązania współpracy oraz wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
 4. newsletter – Fundacja wysyła bezpłatny newsletter i inne wiadomości z informacjami dotyczącymi Fundacji. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika na otrzymywanie korespondencji od Fundacji);
 5. przetwarzanie Danych osobowych przez plik cookie artcon_lang_remote – Fundacja przetwarza Dane osobowe Użytkownika poprzez zapamiętanie na Stronie adresu IP Użytkownika w związku wyborem przez niego wersji językowej Strony. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO (zgoda Użytkownika na działanie pliku cookie artcon_lang_remote oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora);
 6. przetwarzanie Danych osobowych przez plik cookieMsg – Fundacja przetwarza Dane osobowe Użytkownika poprzez zapamiętanie na Stronie adresu IP Użytkownika w związku udzieleniem przez niego zgody na funkcjonowanie na Stronie Plików cookies. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO (zgoda Użytkownika na działanie pliku cookieMsg oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora);
 7. realizacja obowiązków prawnych – Fundacja przetwarza dane, jeśli jest to konieczne dla zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (realizacja obowiązków prawnych Fundacji);
 8. zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności Strony – Fundacja przetwarza Dane osobowe, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w Fundacji oraz zarządzania systemami teleinformatycznymi. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora);
 9. obsługa zapytań Użytkowników – Fundacja przetwarza Dane osobowe w celu udzielania wyjaśnień na zapytania Użytkowników, w tym zawartych w formularzu kontaktowym, związanych z działalnością Strony lub Fundacji, kontaktowania się z Użytkownikiem, podjęcia stosownych działań wyjaśniających lub naprawczych, jak również w celu wyjaśnienia ewentualnych incydentów związanych z obsługą Użytkowników. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. zapewnienie działania Strony, wyjaśnienie ewentualnych incydentów związanych z obsługą Użytkowników);
 10. ochrona przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie roszczeń – w przypadku konieczności ochrony przed roszczeniami Użytkowników lub w przypadku ewentualnych roszczeń względem Użytkowników, Fundacja może przetwarzać Dane osobowe Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Strony. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń).

 

V. Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami Danych osobowych Użytkowników Strony mogą być pracownicy i współpracownicy Fundacji, który zostali odpowiednio upoważnieni do przetwarzania Danych osobowych Użytkowników.
 2. W przypadku, gdy Fundacja korzysta z podwykonawców świadczących usługi związane z obsługą Strony lub Fundacji (np. wsparcie techniczne) odbiorcami Danych osobowych mogą być także podwykonawcy, w szczególności operatorzy telekomunikacyjni. W takim wypadku Fundacja zawrze z nimi odpowiednie umowy.
 3. Fundacja może zostać zobowiązana do udostępnienia Danych osobowych na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów.

 

VI. Okres przechowywania Danych osobowych

 1. Fundacja przechowuje Dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.
 2. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Fundacji roszczeń w stosunku do Użytkowników.
 3. Dane przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika będą przetwarzane do czasu jej wycofania przez Użytkownika.

 

VII. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego Danych osobowych przetwarzanych przez Fundację:

 1. prawo dostępu do Danych osobowych – Fundacja ma obowiązek przedstawić Użytkownikowi wszelkie informacje o sposobie i zakresie przetwarzanych Danych osobowych Użytkownika;
 2. prawo do sprostowania Danych osobowych – w przypadku, w którym Dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od Fundacji ich sprostowania lub uzupełnienia;
 3. prawo do wycofania zgody – w zakresie, w jakim Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik ma prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik może wycofać swoją zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres mailowy Fundacji: fundacja@artconnctions.pl;
 4. prawo do usunięcia Danych osobowych – Użytkownik ma prawo żądać usunięcia jego Danych osobowych, jeżeli będzie to prawnie uzasadnione;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych – Użytkownik może żądać od Fundacji czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji na podany adres email) w określonych sytuacjach, np. kiedy kwestionuje poprawność Danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania Fundacja nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych;
 6. prawo żądania przeniesienia Danych osobowych – w określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma prawo do otrzymania Danych osobowych przetwarzanych przez Fundację w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych – Użytkownik może wnieść sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

 

Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. W celu zrealizowania uprawnień, o których mowa powyżej można skontaktować się z Fundacją pod adresem korespondencyjnym lub mailowym: fundacja@artconnctions.pl

 

VIII. Bezpieczeństwo Danych osobowych

 1. Fundacja posiada techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa i inwestuje w odpowiednie rozwiązania, aby chronić Dane osobowe Użytkowników przed zniszczeniem, utratą, nadużyciami, nieupoważnionym dostępem, modyfikacjami lub ujawnieniem. Fundacja na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez nią w sposób bezpieczny. Fundacja dba o to, by operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Fundacja podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jej podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Fundacji.
 3. Na Stronie zostały zainstalowane skrypty Content Security Policy (CSP). Content Security Policy (CSP) to dodatkowa warstwa bezpieczeństwa, która pomaga wykryć i złagodzić pewne typy ataków wykorzystywanych między innymi do kradzieży danych, zniszczenia strony, dystrybucji złośliwego oprogramowania.

 

IX. Przekazywanie Danych osobowych do państw trzecich

Fundacja nie zamierza przekazywać Danych osobowych Użytkowników do państw trzecich.

 

X. Prawo wniesienia skargi

W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony Danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XI. Pliki Cookies

 1. Fundacja wykorzystuje Pliki cookies w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Strony, usprawniania jej działania oraz do przełączenia wersji językowej Strony.
 2. Pliki cookies stosowane na Stronie zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Użytkownik, zaraz po wejściu na Stronę, jest poinformowany o użyciu przez Stronę plików cookies oraz ma możliwość zaakceptowania używanych plików.
 3. Fundacja stosuje dwa rodzaje Plików cookies, z uwagi na czas ich funkcjonowania:
  1. sesyjne – tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności Strony działały poprawnie;
  2. stałe – pliki ułatwiające korzystanie z często odwiedzanych stron (np. zapamiętujące wybraną rozdzielczość, układ treści). Informacje te pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania preferencji Użytkownika i wyborów podczas korzystania ze Strony. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest Strona.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia Plików cookies poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce, z tym że Użytkownik musi mieć świadomość, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Strony. W szczególności, Użytkownik może, w każdym momencie, cofnąć zgodę lub zmienić jej zakres, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem/zmianą jej zakresu.
 5. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych, Użytkownik może samodzielne zarządzać ustawieniami prywatności, w tym Plikami cookies, w szczególności poprzez akceptację Plików cookies, zmianę ich ustawień, blokowanie ich albo usuwanie. Sposób i zakres zmian ustawień prywatności zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki albo aplikacji, z której Użytkownik korzysta. Szczegółowe informacje dotyczące zmian ustawień prywatności, dostępne są na stronach dostawców wyżej wymienionych usług.
 6. Na Stronie znajdują się linki umożliwiające przejście na strony internetowe podmiotów trzecich, w tym na strony serwisów społecznościowych, innych serwisów, dostawców treści i usług internetowych, których administratorem nie jest Fundacja. Użytkownik powinien zapoznać się z politykami prywatności i politykami cookies zamieszczanymi na stronach, do których prowadzą linki.

Fundacja Art Connections
zaprasza do współpracy

Jeśli masz pomysł na niecodzienne wydarzenie, ale czujesz, że nie masz odpowiednich zasobów i nie do końca wiesz jak się za to zabrać – jesteśmy dla Ciebie! Razem z Tobą wykreujemy i zrealizujemy Twój unikalny event.

Używamy ciasteczek. Więcej

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności